Fundacja "ROSA"

view more

Nasza szkoła


Szkoła przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice jest placówką z ponad 50 letnią tradycją, wysoko ocenianą przez społeczność.

Pierwsza wzmianka o Szkole pochodzi z 1 października 1948 r. i dotyczy organizacji nauczania na terenie kamienieckiego pałacu.

W 1961 roku zaadoptowano na potrzeby szkoły budynek, w którym odbywają się po dzień dzisiejszy zajęcia szkolne.

Dnia 26 kwietnia 1999 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice w Kamieńcu w skład, którego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa nr 9

- Gimnazjum nr 4

- II Liceum Ogólnokształcące

- Zespół Pozalekcyjny

Zespół Szkół zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Posiadamy pracownie komputerową, bibliotekę, nowoczesny sprzęt audiowizualny.

W naszej Szkole kontynuujemy cele i zadania szkół macierzystych w zakresie realizacji podstaw programowych, opieki wychowawczej, reedukacji, umożliwiamy realizację obowiązku szkolnego i katechetycznego. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej mającej na celu:

- usuwanie trudności w nauce, braków i zaległości,

- dostosowanie progu wymogów programowych do wydolności wysiłkowych chorego dziecka

- umożliwienie rozwijania zainteresowań dziecka.

Efektem naszej pracy pedagogicznej jest przywracanie równowagi psychiczno-fizycznej dziecka, aby mogło kompensować ograniczenie spowodowane chorobą. Ponadto wyrabiamy u naszych uczniów nawyk systematycznej pracy i nauki. W naszej Placówce stwarzamy również uczniowi takie warunki, aby w miarę możliwości wyrównywał swoje braki i tym samym uwierzył w swoje możliwości.

Naszym mottem jest Szkoła promująca zdrowie i przyjazna dziecku, wykazująca szczególną dbałość o to, aby dziecko mogło odnieść sukces. Dlatego też w pierwszych dniach pobytu rozpoznajemy jego stan wiedzy, stosujemy odpowiednie techniki pomiaru (ankiety, testy) i po rozpoznaniu stosujemy szeroko pojętą indywidualizację nauczania, jak również opracowujemy indywidualne toki wyrównywania wiadomości. Istotna jest tutaj współpraca nauczycieli, wychowawców i służby zdrowia. Takie działania daje pozytywne rezultaty, a uczeń widząc swoje małe sukcesy ma silna motywację do pracy i osiąga coraz lepsze efekty.

Historia aktualności